Algemene Voorwaarden

Jentel Bos – Jentel Daniecke, innerlijke kwaliteiten vinder

 Artikel 1. Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Jentel Daniecke bedoeld.

Identiteit van de ondernemer:
– Jentel Daniecke: is een eenmanszaak en is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63049996.
– Diensten: De diensten die bij Jentel Daniecke worden afgenomen zijn: (Online) Cursussen, challenges, trainingen, live bijeenkomsten, evenementen en organisatie van de evenementen.
– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:
Jentel Daniecke
T.a.v. Mevr. Bos
Jol 24-06
8243 GP Lelystad
E-mail: email@JentelDaniecke.nl
BTW nummer: NL003138804B50

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij.

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou, word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

Artikel 3. De overeenkomst
3.1 Mijn diensten zijn bedoeld voor ondernemers en particulieren. Wanneer een ondernemer mijn dienst afneemt dient deze bij de start van het afnemen van de dienst, te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart middels het aangaan van een overeenkomst met mij dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.

3.2 Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.

3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4. Inschakeling van derden
4.1 Indien de overeenkomst in goede uitvoering is gesloten, heeft Jentel Daniecke het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Jentel Daniecke is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zo nodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5. Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s
5.1 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om een succesvol online/offline programma te ontwikkelen en te lanceren. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en marketing van je onlineprogramma. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw programma een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvol online/offlineprogramma te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. De eindtermijn van een vippakket wordt per e-mail aan je bekend gemaakt.

5.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een onlineprogramma dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

Materialen en licenties
5.3 Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

5.4 Het kan zijn dat ik plug-ins van derden aanbeveel en/of dat ik je plug-ins laat gebruiken. Ik treed voor die plug-ins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plug-ins. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plug-ins zijn van toepassing op het gebruik van de plug-ins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plug-ins kunnen na een jaar kosten voor het gebruik van deze plug-ins bij je in rekening gaan brengen.

5.5 Ik hou het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van de plug-ins. Dit zal ik altijd van tevoren aan je kenbaar maken.

5.6 Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6. Bijzondere voorwaarden coaching
6.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak laterdan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 7. Bijzondere voorwaarden organisatie evenementen

7.1 De prijsbepaling vindt in overleg plaats, waarna er een akkoord word gegeven op de door mij gemaakte offerte. Deze is de gehele periode bindend mits in goed overleg en schriftelijke bevestiging van beide partijen ontbonden wordt. Voor aanvullende voorwaarden betreft betalingen verwijs ik je door naar artikel 11: Prijzen en Betalingsvoorwaarden.

7.2 In geval van ziekte ten tijde van een evenement of bijeenkomst accepteert de opdrachtgever dit als overmacht van Jentel Daniecke.

7.3 Als er sprake is van overmacht doet de opdrachtgever afstand van het recht op schadevergoeding voor schade, ontstaan als gevolg van de verhindering van Jentel Daniecke. Voor andere vormen van aansprakelijkheid verwijs ik je door naar artikel 16. Aansprakelijkheid.

7.4 In geval van verhindering zal in goed overleg een nieuwe datum bepaald worden voor de werksessie(s), danwel gezamenlijk gezocht worden naar geschikte vervangen.  Voor andere vormen van overmacht verwijs ik je door naar artikel 12. Overmacht.

Artikel 8. Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten
Toegangskaart
8.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Toegang en verblijf
8.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.

8.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

8.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.
Annulering en restitutie

8.5 In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 incl. btw.

8.6 Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

8.7 Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.

8.8 Indien het event door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.

8.9 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

8.10 Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.

8.11 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten
8.12 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid
8.13 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

8.14 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

8.15 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 9. Bijzondere voorwaarden offline cursussen/trainingen
9.1 Ik ben gerechtigd de aanmelding van jou als deelnemer van een offline cursus/training af te wijzen. Met vermelding van redenen doe ik hiervan mededeling aan degene, die een aanvraag voor een cursus/training heeft toegezonden. Zodra een aanmelding van jou als deelnemer door mij is geaccepteerd, verbind jij je als deelnemer om het eventueel voor jou als deelnemer geldende veiligheidsreglement na te komen.

9.2. Annulering van een inschrijving is alleen schriftelijk, via de e-mail, mogelijk.

9.3. Je kunt je inschrijving binnen 14 dagen kosteloos annuleren (herroepingsrecht).

9.4. Bij opzegging binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus ben je 50% van het cursus/training geld verschuldigd.

9.5 Je mag je als deelnemer na overleg met mij je door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de eisen die gesteld worden om te mogen deelnemen aan de cursus/training.

9.6 Bij opzegging na aanvang van de cursus/training ben je het volledige cursus/training geld verschuldigd.

9.7 De plaatsen waar en de tijden waarop de diverse cursussen/trainingen plaatsvinden, zijn vermeld op de website Ik behoud mij het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen. Indien het aantal deelnemers naar mijn oordeel te gering is, behoud ik mij het recht voor cursusaanbod te laten vervallen.

9.8. Ik behoud mij het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen/trainingen

9.9. Het betreden van de locatie en het bijwonen van de cursus/training geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

9.10 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt

Artikel 10. Bijzondere voorwaarden (digitale) producten
10.1 Retouneren van een digitaal product zoals: de digitale agenda, dag template, weekmenu’s, templates voor ClickUp en andere vergelijkbare producten die gebruikt worden voor tablets en computers, is niet mogelijk. 

10.2 Wanneer er fouten in de digitale producten gevonden worden dien je dit te melden bij mij, dan kan er gekeken worden naar een oplossing. Is er geen contact opgenomen met mij, dan kan er ook geen geld terug gegeven worden. 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 11. Prijzen en betalingsvoorwaarden
11.1 De prijzen van mijn programma’s, cursussen en trainingen staan op de website van www.JentelDaniecke.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

11.2 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma, cursus of training de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

11.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

11.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

11.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma, de cursus, de trainingen, evenementen, de organisatie van evenementen, live bijeenkomsten en de Facebookgroepen ontzegd wordt. Afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderingen Bureau (CIB).

11.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

11.7 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

11.8 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

11.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

11.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

12.4 Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 13. Intellectueel eigendom/gebruik materialen
13.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

13.2 Op alle (digitale) producten die verkocht worden op www.jenteldaniecke.nl en Etsy (Jentel Daniecke),  bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Na de afname van mijn producten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen/te verkopen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

13.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

13.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 14. Auteursrecht
14.1 Er zit auteursrecht op de door mij samengestelde leermiddelen. Deze leermiddelen zijn niet in de handel en uitsluitend bestemd voor jou als deelnemer.

14.2 Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag je niets uit het lesmateriaal verveelvoudigden en/of openbaar maken zonder schriftelijke toestemming vooraf van mij

Artikel 15. Klachten
15.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

15.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

16.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

16.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

16.5 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

16.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

16.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 17. Geheimhouding en persoonsgegevens
17.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

17.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 18. Geschillen en toepasslijk recht
18.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

18.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Apeldoorn.

18.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Slotbepalingen
19.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

19.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

19.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

19.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 18.3 overeenkomstig van toepassing.

19.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

19.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven,

19.7 treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.Jentel Daniecke.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Cookie Verklaring

Cookies van derde partijen
We maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. De data afkomstig van deze cookies wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden. We maken gebruik van derde partijen cookies om gegevens te verzamelen voor analytische tools zoals Google Analytics en Core Metrics. Ook gebruiken we cookies zodat we advertenties kunnen bieden die passen bij jouw interesses. Deze cookies zijn zowel permanent of tijdelijk (sessie cookies). De permanente cookies worden opgeslagen op je computer of telefoon voor een maximum van zes maanden. Ook deze kun je altijd verwijderen.

Links
De website www.JentelDaniecke.nl kan links bevatten naar andere websites waar wij geen invloed op hebben. We accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de behandeling van persoonsgegevens of voor de inhoud van deze websites.

Copyright
De inhoud van deze website is eigendom van Jentel Daniecke.

  

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Jentel Daniecke, gevestigd op de Jol 24-06 8243GP te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Identiteit van de ondernemer:
– Jentel Daniecke: is een eenmanszaak en is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63049996.
– Diensten: De diensten die bij Jentel Daniecke worden afgenomen zijn: (Online) Cursussen, challenges, trainingen, live bijeenkomsten, evenementen en organisatie van de evenementen.
– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:
Jentel Daniecke
T.a.v. Mevr. Bos
Jol 24-06
8243 GP Lelystad
E-mail: email@JentelDaniecke.nl
BTW nummer: NL003138804B50

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jentel Daniecke verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van Jentel Daniecke, en/of omdat u deze gegevens zelf heeft versterkt aan Jentel Daniecke. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
      – Voor- en achternaam
      – Geboortedatum
      – Adresgegevens
      – Telefoonnummer
      – E-mailadres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website en diensten van Jentel Daniecke, zijn niet gericht en hebben niet de intenties om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Echter kan, Jentel Daniecke, niet controleren of een bezoeker aan de website jonger dan 16 jaar is. Aangeraden wordt dat ouders betrokken zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Mocht u toch de indruk hebben dat, Jentel Daniecke gegevens heeft verzameld over minderjarige neem dan contact op via email@JentelDaniecke.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Jentel Daniecke, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
      – Het afhandelen van betalingen
      – Het verzenden van een nieuwsbrief, e-zine of mailing
      – U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te      kunnen voeren
      – U te informeren over wijzigingen van diensten of producten
      –  U de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een training/workshop/cursus of activiteit
      – Om consulten of trainingen op maat te geven, afgestemd op uw directe en persoonlijke behoeften

Privacy op de nota
Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens;
      – Uw naam, adres en woonplaats
      – De datum van cursus/ training /workshop
      – Eventueel een korte omschrijving
      – De kosten

Geautomatiseerde besluitvorming
Jentel Daniecke, maakt geen gebruik van geautomatiseerde computerprogramma’s of systemen met betrekking tot besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
Jentel Daniecke, bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:
 – Standaard persoonsgegevens; zolang u bij Jentel Daniecke afspraken heeft en er naar alle redelijkheid van kan worden uitgegaan dat u in de toekomst nog een afspraak wilt. Jentel Daniecke hanteert een bewaartermijn van 7 jaar van de laatste afspraak.
– Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie; zolang als u zelf ingeschreven wenst te blijven

Delen van persoonsgegevens met derden
Jentel Daniecke verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Jentel Daniecke (bijvoorbeeld de accountant) wordt een verwerker overeenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jentel Daniecke, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jentel Daniecke. Hiernaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Jentel Daniecke, een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die Jentel Daniecke, van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar email@JentelDaniecke.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, Jentel Daniecke, u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto. MRZ (machine readable zone-de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageer Jentel Daniecke, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Jentel Daniecke, neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via email@JentelDaniecke.nl

Meldplicht voor datalekken
Vanaf 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken, hetgeen inhoudt dat organisaties onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zij gelekt).

Binnen dit wettelijke kader en rekening houdend met de inhoud van de privacyverklaring zal, Jentel Daniecke een datalek melden als het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de beschermen van persoonsgegevens. Bij de afweging of een datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de directbetrokkenen wordt door Jentel Daniecke altijd het volgende protocol gevolgd: